top of page

Access Control

อุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกและการเข้าถึง โดยการให้สิทธิ์หรือกำหนดสิทธิ์ให้บุคคลหรือผู้มีอำนาจเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สินและข้อมูล โดยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบุคลลที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าถึง 

bottom of page